Seuran säännöt

Pyöräilyseura Zeus ry.

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Pyöräilyseura Zeus ry. ja kotipaikka Keravan kaupunki Etelä-suomen läänissä. Yhdistyksen toiminta-alue on Etelä-suomen lääni. Yhdistys on perustettu tammikuun l2. päivänä 1981 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää pyöräilyharrastusta toiminta-alueellaan siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 §

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1.    Tarjoamalla jäsenilleen
‑ kilpailutoimintaa
‑ koulutustoimintaa
‑ valmennus ja harjoitustoimintaa
‑ nuorisotoimintaa
‑ tiedotus- ja suhdetoimintaa
‑ valistus ja kasvatustoimintaa
‑ kuntoliikuntaa sekä
‑ muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2.    Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti pyöräilyn kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3.    Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4.    Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

5.    Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 §

Seura on Suomen Urheilu ja liikunta SUL ry:n Uudenmaan piirin jäsen. Piirin ja Suomen Pyöräilyunionin SPU ry:n jäsenenä seura noudattaa piirin ja erikoisliiton sääntöjä ja määräyksiä. Suomen Urheilu ja liikunta SUL rekisteröidystä yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä lyhennystä SUL.

5 §

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SUL:n piirin, Suomen Pyöräilyunion ry:n sekä SUL:n sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuratoimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenteri vuoden loppuun asti.

7 §

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka
‑ laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
‑ toimii seuran sääntöjen vastaisesti
‑ rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
‑ toimii seuran ja SUL:n tai Suomen Pyöräilyunion ry:n tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen, Vetoomus on annettava todisteellisesti, kirjallisesti tiedoksi seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen, jäsenluetteloon merkityllä osoitteella lähetetyn erottamispäätöksen postituspäivästä tätä päivää lukuunottamatta.
Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous viimeistään 30 päivässä vetoomuksen saatuaan tätä päivää lukuunottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellämainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8 §

Jäseniltä kannettavan jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi jos
‑ hän on suorittanut jäsenmaksut ja on ollut seuran jäsenenä vähintään 10 vuotta
‑ tai suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut
‑ tai tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

9 §

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokouksen maalis-huhtikuussa ja syyskokouksen loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta
‑ sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä
‑ tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.


10 §

Kevätkokouksessa käsitellään

1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokoukselle
       a) puheenjohtaja
       b) sihteeri
       c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
       d) kaksi ääntenlaskijaa

3.    Todetaan
       a) läsnäolijat
       b) äänioikeutetut jäsenet

4.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.    Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksenvahvistamisesta.

6.    Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

7.    Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireillepanemat muut asiat.

8.    Kokouksen päättäminen.


Syyskokouksessa käsitellään

1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokoukselle
       a) puheenjohtaja
       b) sihteeri
       c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
       d) kaksi ääntenlaskijaa

3.    Todetaan
       a) läsnäolijat
       b) äänioikeutetut jäsenet

4.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5.    Päätetään seuran ohjelmassa tulevana toimikautena olevat urheilumuodot.

6.    Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi
       a) toimintasuunnitelma
       b) talousarvio sekä
       c) yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

7.    Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

8.    Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle.

9.    Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

10.Valitaan jaostojen puheenjohtajat, jäsenet ja muut tarvittavat toimihenkilöt

11.Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet

12.Valitaan edustajat SUL:n Uudenmaan piirin ja Suomen Pyöräilyunion ry:n vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet nimetä edustajat.

13.Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 § :n mukaisesti vireillepanemat asiat

14.Kokouksen päättäminen.

11 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on sitä ilmoittamansa asian käsittelemiseksi johtokunnalta kirjallisesti vaatinut. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Asioista, jotka jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

12 §

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa: seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 §

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


14 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut viisi (5) varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan syyskokouksen päätöksellä valita kullekin henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan jäsenistä on parillisina vuosina erovuorossa kaksi (2) ja parittomina kolme (3) sekä kulloinkin erovuoroisten mahdolliset henkilökohtaiset varajäsenet. Ensimmäisellä kerralla määräytyvät erovuoroiset arvalla ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, astuu henkilökohtainen varajäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi mikäli mahdollista. Ellei se ole mahdollista, valitsee seuran kokous jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden varsinaisen jäsenen johtokuntaan. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun kolme johtokunnan jäsentä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään kolme (3) sen jäsenistä on saapuvilla.
Johtokunnan tehtävä on erityisesti

1.    Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2.    Vastaa seuran toiminnan lakien ja asetustenmukaisuudesta.

3.    Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa sen toimintaa tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

4.    Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.

5.    Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6.    Vastata SUL:n ja sen piirien sekä Suomen Pyöräilyunion ry:n sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.

7.    Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.

8.    Pitää jäsenluetteloa.

9.    Hoitaa seuran taloutta.

10.Hyväksyä ja erottaa jäsenet.

11.Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

12.Valita tarvittaessa ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

13.Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisistä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

14.Ryhtyä kaikkiin seuran edun vaatimiin toimenpiteisiin.

15.Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

15 §.

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto ja toimielimet.

18 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolmeneljäsosan ääntenenemmistön (3/4) kannatus kahdessa perättäisessä, vähintään yhden (1) kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

19 §

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa, ja kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan (3/4) kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.
Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20 §

Jos seura on päätetty purkaa, on sen varat luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat saman kokouksen valitsemat henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.